תקנון תש"ף

לתלמידים ולהורים שלום,

אני מברכת אתכם עם הצטרפותכם לתיכון ע"ש אילן רמון ולאחל לכם הצלחה.

הנהלים והנורמות ההתנהגויות בבית-הספר מבוססים על תפיסת חינוכית ערכית המנחה את כל באי בית-הספר.

ברצוני להציג בפניכם בקצרה את תפיסתי החינוכית-פילוסופית, המנחה אותי כאדם, מחנכת ומנהלת לאורך שנות עבודתי במערכת, ולהביא לידיעתכם את  קובץ הנהלים הבית-ספרי.

על-פי הכרתי, בית-הספר, כמוסד חינוכי מעצב הפועל ברוח ערכי החינוך ההומניסטי, צריך לסייע לתלמידיו להגיע למיטבם כבני-אדם: כיחידים, כאזרחים וכבני-אנוש, וכל זאת בסביבה פיסית בטוחה, מסבירת פנים ואסתטית.

בית-הספר מחויב לטיפוח מצוינות אינטלקטואלית בכל תחומי הדעת וטיפוח מצוינות ערכית-מוסרית : כבוד הדדי, פתיחות-דעת, הגינות, אכפתיות חברתית ודרך ארץ.

ברוח האמרה הסוקראטית "דע את עצמך", אנו, כמחנכים, נדרשים להביא את תלמידינו להכיר את עצמם  ולסייע להם בעיצוב אישיותם. המורים, כבוגרים בעלי אישיות מעוצבת ובשלה –  מתפקידם להדריך, להוביל ולהצעיד את תלמידיהם מתוך גירוי מתמיד לפתח מתוכם אמונות, דעות וערכים – ובכך יסייעו להם בתהליך פיתוח אישיותם, הכרת עצמם ומעשיהם.

אמונתי היא כי מטרת בית-הספר היא לעצב בוגרים אוטונומיים, תבוניים בעלי חשיבה ביקורתית. לכן לצד הקניית מטעני ידע אנו נדרשים לטפח  את תכונותיהם האינטלקטואליות-הכרתיות של תלמידינו ואת חשיבתם העצמאית. זאת בנוסף לטיפוח תכונותיהם המוסריות-ערכיות שהן  מהותיות לכל אדם באשר הוא אדם, מתוך אמונה כי רק השילוב בין השניים יבטיח בוגר בעל איכויות אנושיות. 

לדעתי, עיצוב האדם כמוסרי הינו היעד אליו צריך לשאוף בית-הספר, בלעדיו – המילה "חינוך" ריקה מתוכן, שהרי " קודם ליעוד שמכינים עבורו הוריו קוראו הטבע לחיים אנושיים. החיים, זוהי המלאכה שברצוני ללמדו… הוא יהיה, קודם לכול, אדם." (רוסו)

חזון חינוכי בית-ספרי שאינו מתורגם לעשייה חינוכית פורמאלית ובלתי-פורמאלית אין בו תועלת והוא יישאר לעד "פלקט" מצהיב תלוי על קיר. במטרה למנוע זאת יש, לדעתי, ליישם את החזון בחיי היום-יום של בית-הספר בחמישה מישורים מקבילים:

במישור האישי –  ע"י מתן מענה לצרכים המגוונים של כלל התלמידים, תוך הכרה בשונות ביניהם: סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עידוד התלמידים למיצוי יכולותיהם וכישוריהם, טיפוח מצוינות אינטלקטואלית לצד סיוע ותגבור לימודי – לתלמידים מתקשים.

במישור הבית-ספרי והשכבתי  –  קיום דיאלוג מתמיד תוך כבוד הדדי, בין התלמידים לבין הצוות החינוכי, עידוד יוזמות תלמידים, הקמת מנהיגות תלמידים פעילה.

במישור הקהילתי-יישובי –  עידוד התלמידים להתנדב, לתרום ולהיות מעורבים ופעילים בקהילה. למשל, במסגרת פרויקט "מחויבות אישית".

במישור האזרחי-לאומי –  הפעלת יוזמות חינוכיות להעמקת הזהות  האזרחית-דמוקרטית-פלורליסטית ("אחדות בתוך ריבוי"), במקביל לפיתוח תודעה יהודית, והכרה מעמיקה עם ההיסטוריה של העם היהודי – מורשתו ותרבותו – ומדינת ישראל.

במישור האנושי-הבינלאומי –  באמצעות הפעלת יוזמות חינוכיות, במיוחד במציאות הגלובלית בה אנו חיים ובעידן האינטרנט,  להבנת המשמעויות  וההשלכות של היותנו  גם "אזרחי העולם" על כל המשתמע מכך.

בברכת הצלחה!

ושנת לימודים פורייה!

חנה דלמדיגו

מנהלת בית הספר

 

 

 

ת י כ ו ן     ע " ש  

 

א  י  ל  ן        ר  מ  ו  ן

 

ה  ו  ד     ה ש ר ו ן

 

 

ת ק נ ו ן

 

 

אוגוסט  2019

 

תלמיד ו/או הורה שיידרש לסוגיה שאין התייחסות עליה בנהלים להלן,

מתבקש לפנות לרכזת ו/או יועצת השכבה.

הנהלים מנוסחים בלשון זכר ומכוונים לתלמידות ולתלמידים כאחד.

כללי

 • זכויות התלמיד נובעות מעצם היותו אדם ואזרח המדינה ומאלה המעוגנות בחוק זכויות התלמיד, בחוקי מדינת ישראל ובהוראות משרד החינוך.
 • בכל בעיה יכול התלמיד ו/או הוריו לפנות לסגל ביה"ס, עפ"י הסדר הבא: למורה המקצועי, למחנך הכיתה, למרכז המקצוע (במידה שמדובר בבעיה מקצועית),למנהל השכבה ליועצת השכבה, והם יפנו את הפנייה במידת הצורך ל- ס. המנהלת או למנהלת בית-הספר.

זכויותיו של התלמיד

 • ללמוד בסביבה מוגנת ובטוחה ולהצליח בלימודים.
 • לקבל יחס של כבוד, שוויון והגינות מצד הנהלת בית הספר, מוריו, עובדיו וחבריו.
 • להביע כל דעה בפני אנשי סגל בית הספר, ובלבד שהיא נאמרת בנימוס ובדרך ארץ, ואינה חורגת מן המותר בחוקי מדינת ישראל.
 • להתארגן במועצת תלמידים ולהציע הצעות לסגל בית הספר.
 • להעלות השגות ותלונות בנושאים שונים בפני מורה מקצועי, מחנך הכתה, יועצת השכבה, רכז השכבה והנהלת בית הספר, ובלבד שהדברים יובאו בנימוס ובדרך ארץ.
 • להיות מיודע בדבר מהות עבירת משמעת המיוחסת לו ולקבל הזדמנות להסביר את התנהגותו, ובלבד שהבירור לא נעשה במהלך השיעור.
 • לקבל סיוע ממוריו, במסגרת אפשרותם ובהתאם ללוח הזמנים שלהם.
 • לחיסיון מוחלט של ציוניו של הישגיו ושל הערכותיו מפני תלמידי בית הספר ומפני כל גורם שאינו מורשה לכך.
 • לבקר אצל חובש בית הספר בימים שהוא נוכח בבית הספר לאחר יידוע המורה המקצועי המלמד בכיתה.
 • לשוחח עם כל אחד מבעלי התפקידים בבית הספר בתנאי שבעל התפקיד פנוי לשיחה, ובלבד שהבקשה לשיחה לא תופנה במהלך השיעור. רצוי לתאם את הפגישה מראש.
 • לקבל הסבר מפורט והנחיות מדויקות לצורך הכנת עבודות ומטלות.
 • לקבל כל זכות המופיעה בתקנון בית הספר.

תכנית לימודים

המורה יציג בפני התלמידים בראשית השנה את:

 • דרישותיו בתחום הלימודי.
 • דרך הערכתו את הישגי התלמיד: המשקל היחסי הניתן לבחינות, בחנים, עבודות וכן את דרך חישוב הציון השנתי.

בחינות ובחנים

זכותו הבסיסית של התלמיד היא להערכה הוגנת של הישגיו. הערכה זו תתבצע עפ"י אמות מידה ברורות ואחידות ותתבסס על מבחנים, בחנים, הכנת שיעורי בית, עבודות ומטלות אחרות (כגון: דוחות מעבדה) ונוכחות בשיעורים (עפ"י " שיטת המנות").

התלמיד יקבל לוח מבחנים מסודר בתחילת כל מחצית או בסמוך לכך, אך לא יאוחר משבוע לפני הבחינה הראשונה, וייבחן רק על פי לוח המבחנים המעודכן (למעט בחנים). לפני קיום מבחן המורה יידע את התלמידים באשר לחומר הלימוד  ומיבנה המבחן. חומר הלימוד למבחן יימסר לתלמידים לפחות שבוע לפני קיום המבחן. התלמידים לא ייבחנו על חומר שנלמד בשיעור האחרון שלפני המבחן.

התלמיד יבחן עד  שלוש בחינות בשבוע ועד בכלל, כאשר בין המבחנים יהיה רווח של יום אחד לפחות, למעט מבחנים במקצועות שאינם דורשים התכוננות – כגון הבעה או אנסין באנגלית. התלמיד ייבחן מבחן אחד בלבד ביום (למעט בחנים ומבחנים במועדי ב'). החזרת מבחנים – עד שלושה שבועות ממועד הבחינה.

ניסוח השאלות במבחן יהיה בהיר ומובן לתלמיד. טופס המבחן יהיה מודפס ויכלול את המרכיבים הבאים: תאריך המבחן, זמן המבחן, הניקוד לכל שאלה. מבחנים ובחנים ייכתבו בעט בלבד. לא ניתן לערער על מבחן הכתוב בעפרון. לא ניתן להמיר מבחן בעבודה לשם שיפור ציון.

תלמידים הזכאים לבחינה בעל-פה יבחנו ביום המבחן. לתלמידים הזכאים להארכת זמן – ינוסח מבחן ובו הפחתת המטלות בשאלות בהתאמה   (אין הכוונה לצמצום מספר השאלות), למעט בחינות המתקיימות בסוף יום הלימודים של הכיתה ובחינות במתמטיקה, לשון ובחינות מתכונת.

כיתה המבקשת שינוי במועד בחינה:  שינוי זה ייעשה רק ע"י מנהל השכבה, בתאום עם המורה המקצועי. בקשה לשינוי מועד בחינה צריכה להיות מלווה בחתימה של כל תלמידי הכיתה/קבוצת הלימוד, בתנאי שיימצא מראש תאריך חלופי.

תלמיד המפריע למהלך התקין של המבחן – בחינתו תיפסל.

תלמיד שנעדר מבחינה ו/או לא הגיש את הבחינה לבדיקה ציונו יידון במועצה הפדגוגית.

בוחן:

הבוחן נועד לבדוק את שקידתו, הקשבתו ומוכנותו של התלמיד לשיעור, לכן:  אין להודיע על בוחן מראש למעט הכתבות בשפות זרות;  היקף החומר בבוחן יהיה מצומצם: עד שני שיעורים אחרונים, לרבות  חומר שנלמד  במהלך השיעור האחרון.  אין לקיים בוחן ביום בו מתקיימת בחינה.  אין לקיים בוחן לכיתה כעונש על הפרעה במהלך השיעור. לא יתקיים בוחן על חומר שהמורה לא הספיק ללמד, אלא אם כן כמות החומר מועטה ומשלימה חומר שנלמד בעבר.

בחינות מועד ב'

נוהל מועדי ב' – החל מתשע"ח

חובה על כל התלמידים לגשת למבחנים במועד א'.

בסיום כל רבעון (נובמבר ואפריל) יתקיים מבחן מועד ב' .

בסיום כל מחצית (ינואר ויוני) יתקיים מבחן תיקון.

תלמיד אינו יכול להבחן באותו המקצוע בשני מועדי ב'/ מועד ב' ומועד תיקון באותה המחצית.

 

נוהל מועדי ב' ומועדי תיקון

על התלמיד להירשם למועד ב' ו/או למועד תיקון בהתאם להנחיות של רכזת השכבה.

למקצוע שבו ניגשים לבחינת בגרות באותה מחצית לא יתקיים מועד תיקון. 

תלמיד שישתמש במועד ב' כתיקון למרות שהוא חייב במועד ב' אחר ירשם לו ציון נכשל במקצוע שתיקן וציון נכשל במקצוע שחסר.

חומר הבחינה

חומר הבחינה במועד ב' יהיה זהה לחומר הבחינה שנערכה במועד  א' למעט מקצועות בהם החומר מצטבר.

חומר הבחינה במועד תיקון יהיה ע"פ שיקול דעתו של המורה המקצועי אך לא יותר מחומר של מחצית.

למבחני מתכונת אין מועד ב'.

בחינות מתכונת:

בחינות מתכונת נערכות רק  על-פי החלטות הצוות המקצועי, ומטרתן לאפשר לתלמיד להתנסות בבחינה במתכונת מלאה ולקבל משוב על מידת מוכנותו לבחינת הבגרות החיצונית. ציון בבחינת המתכונת אינו קובע את הציון השנתי, אבל משפיע על ציון זה. בבחינות מתכונת אין מועד ב'. מלבד היעדרות חריגה ויוצאת דופן – שתדון לגופו של עניין על ידי המורה המקצועי, רכז המקצוע, הרכז הפדגוגי, מנהל השכבה, מחנך הכיתה , יועצת השכבה.

 

 

בחינות מעבר:

תלמיד שקיבל ציון שלילי במקצוע מסוים בסיום שנת הלימודים – כיתה י', ובתעודתו צוינה החובה להיבחן בבחינת מעבר, חייב להופיע לבחינות מעבר לתיקון הציון במועד שייקבע.

טוהר בחינות !!!

יש לשמור על טוהר הבחינות.

 תלמיד שהעתיק –  מבחנו  ייפסל, ועניינו יידון במועצה הפדגוגית.

חל איסור מוחלט על הכנסת טלפון נייד לבחינה.

חשד להעתקה במבחן (בדומה לנהוג בבחינות בגרות):

 • חשד העתקה במהלך מבחןאין להפסיק את הבחינה של תלמיד החשוד בהעתקה. אם תלמיד נתפס כשברשותו חומר רלבנטי למבחן ("שליף" וכיוצ"ב) – המורה יצרף אותו לבחינה החשודה בהעתקה. אם התלמיד נתפס מדבר או מקבל "סיוע חיצוני" – באמצעות סלולארי וכיוצ"ב – המורה יצרף הסבר בכתב. רק לאחר המבחן יתקיים בירור בחשד ההעתקה. אם אכן מדובר בהעתקה – הבחינה תיפסל, התלמיד לא יוכל לגשת למועד ב' והמחנך יעדכן את הוריו ויתעד בכתב עם העתק לתיק האישי.
 • חשד העתקה בעת בדיקת בחינות הכיתה – המורה יפנה למחנך הכיתה לבירור בחשד ההעתקה. התלמיד/ים יוזמנו לבירור. אם אכן מדובר בהעתקה – הבחינה תיפסל, התלמיד לא יוכל לגשת למועד ב' והמחנך יעדכן את הוריו ויתעד בכתב עם העתק לתיק האישי.
 • תלמיד שבחינתו נפסלה זכאי לערער בפני וועדת ערעורים (שתכלול את התלמיד, המורה המקצועי, רכז המקצוע, מחנך/ת הכיתה, מנהל השכבה יועצת השכבה וס.מנהלת). אם לא יתקבל ערעור תלמיד הוא לא יהיה רשאי לגשת למועד ב' וציונו יחשב לאפס.

 

הערכות וציונים

הציון השנתי הוא הציון הממוצע האריתמטי ומעלה של ציוני המחציות עפ"י שיקול המורה המקצועי.

הפחתה או הוספה לציון עקב "שיטת המנות" (ראה להלן) תבוא לידי ביטוי בציוני המחצית.

ציונו הסופי של תלמיד, כפי שמופיע בתעודת הבגרות, מורכב משקלול שני ציונים:

 1. הציון שקיבל התלמיד בבחינת הבגרות עצמה, המשקף את יכולתו של התלמיד לעמוד במבחן ארצי סטנדרטי.
 2. הציון השנתי הבית ספרי שקיבל התלמיד בבית-הספר, המשקף את הישגיו בבית-הספר.

הציונים השנתיים נתפסים בטעות כ"ציוני מגן". הציון השנתי (ציון ההגשה למשה"ח) אינו ציון מגן, ולא נועד לכך.  הציון השנתי מבטא את הישגיו של התלמיד במהלך שנה ,שנתיים או שלוש: עבודות כיתה, שיעורי בית, דו"חות, מבחנים, בחנים, נוכחות בשיעורים, מבחן מתכונת וכדומה.  המורה משקלל את כל הנתונים הללו לציון אחד – ציון שנתי.

מכאן שהציון השנתי אינו ספקולציה של בית-הספר לגבי הציון שיקבל התלמיד בבחינת הבגרות, ואינו ניסיון "לקלוע" לציון שיקבל התלמיד בבחינת הבגרות. הציון השנתי משקף תהליך ארוך של למידה והוא בנוי מחישוב הלוקח בחשבון את הישגיו של התלמיד במהלך השנה.

לכן, תלמיד שלא ניגש למבחן/ים ציונו בבחינה אותה לא קיים ו/או לא הגיש יהא אפס.

תלמיד שלא עבד במשך השנה יקבל ציון שנתי נמוך, גם אם ביכולתו לזכות בציון גבוה בבחינת הבגרות עצמה בשל יכולתו האינטלקטואלית. במקביל, הציון השנתי אכן יסייע לתלמיד שעבד כנדרש במשך כל השנה ומעד חלילה, בבחינת הבגרות. ומובן, שתלמיד שיעבוד כנדרש במשך השנה יש לו סיכוי גבוה להצליח בבחינת הבגרות.

ההורים זכאים להיות מעודכנים במשך כל השנה על מצבם הלימודי של ילדיהם. לצורך כך מתקיימים ימי הורים ותעודות. בנוסף, עומד לרשותם צוות בית-הספר: המורה המקצועי, מרכז המקצוע, מחנך הכיתה,מנהל השכבה יועצת, ס. המנהלת ומנהלת בית-הספר, לקבלת מידע, התייעצות והכוונה.

הרכב הציון השנתי – הבית ספרי:

אם המקצוע נלמד שנה אחת, יורכב הציון הבית ספרי כדלהלן:

 • 70% הציון השנתי (ממוצע שני הסמסטרים, ע"פ המשקל שנקבע לכל סמסטר).
 • 30% ציון בחינת המתכונת.

אם המקצוע נלמד במשך שנתיים, יורכב הציון השנתי הבית ספרי כדלהלן:

 • 20% הציון השנתי של השנה הראשונה.
 • 50% הציון השנתי של השנה השנייה.
 • 30% ציון בחינת המתכונת.

אם המקצוע נלמד במשך שלש שנים, יורכב הציון השנתי הבית ספרי כדלהלן:

 • 10% הציון השנתי של השנה הראשונה.
 • 10% הציון השנתי של השנה השנייה.
 • 50% הציון השנתי של השנה השלישית.
 • 30% ציון בחינת המתכונת.

ערעור על ציונים

תלמיד זכאי לערער על כל ציון הניתן לו  לפי ההליך הבא:

 1. ציון בחינה/בוחן – התלמיד יפנה למורה המקצועי. במידה והערעור לא התקבל, זכאי התלמיד לפנות למרכז המקצוע.
 2. ציון בתעודה – התלמיד מתבקש להגיש בכתב את הערעור המנומק לרכז השכבה במשוב.
 3. ציון הגשה (ציון שנתי) לבחינת בגרות – התלמיד יגיש ערעור מנומק בכתב דרך המשוב בלבד ביום פרסום הציון. ערעורו ידון בוועדה שתכלול את המורה המקצועי, מרכז המקצוע, ס. מנהלת, מנהל השכבה, רכז פדגוגי , יועצת השכבה ומנהלת בית-הספר. תשובה תימסר במשוב.

תלמיד ו/או הורה רשאי לערער על החלטות המועצה הפדגוגית:

לגבי החלטות הנוגעות להתנהגות ושקידה; מעבר מכיתה לכיתה; עלייה מכיתה לכיתה  ו/או החלטה על סיום לימודים.  הערעור ייעשה באמצעות מכתב מנומק, שיופנה להנהלת בית-הספר . הנהלת בית הספר תתכנס כדי לדון בהחלטה שהתקבלה במועצה הפדגוגית.

הצטיינות בלימודים

 

מצטייני בית הספר הם תלמידים המשמשים דוגמא ומופת לתלמידי ביה"ס.

 

הצטיינות נקבעת בהתאם לממוצע הציונים של התלמיד בתנאים הבאים:

 • ציון ההתנהגות הוא א' (התנהגות טובה מאוד).
 • כל הציונים הינם חיוביים.

ג. אין היעדרויות ו/או איחורים (בכפוף לשיטת המנות).

ד. אין הערת משמעת ו/או תלבושת ו/או שקידה ו/או טוהר הבחינות.

ה. התלמיד השלים את כל חובותיו כדוגמת, מחויבות אישית.

ו. הצטיינות יתרה – תינתן בשכבות י"א ו-י"ב לתלמידים הממלאים את כל חובותיהם הלימודית (לרבות שני מקצועות מורחבים)  וכל חובותיהם החברתיות.

ז. חישוב הממוצע יערך על פי יחידות הלימוד. כאשר כל ההחלטות הינן בכפוף להחלטות ושיקול הדעת של המועצות הפדגוגיות וחוזרי מנכ"ל.

ח. הצטיינות חברתית ניתנת על תרומה ייחודית לביה"ס או לקהילה.

 

נוכחות תלמידים –  "שיטת המנות"

בהתאם לחוזר מנכ"ל סח/ (א), אפריל 2008.

בית הספר הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעור היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (הנעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

מהות השיטה ועקרונותיה

הציון יורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

 • א. הישגים אקדמיים: שקלול ציונים במבחנים ובחנים, הכנת שיעורי בית, עמידה במטלות וכד'.
 • ב. נוכחות סדירה בשיעורים: מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד לאורך המחצית ושקלול לציון נוכחות על פי מפתח חישוב שיובא בהמשך.

שקלול  שני הציונים – הציון האקדמי וציון הנוכחות – והמספר שיתקבל  הוא ציונו של התלמיד במקצוע.

המפתח לחישוב של ציון הנוכחות

התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, אך  יחד עם זאת, יש היעדרויות מוצדקות שלא מחושבות בעת הערכת ההישגים בתום מחצית כמפורט להלן:

 • א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים, היעדרות בשל אבל קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה (סבא, סבתא, דוד וכו') – יום אחד.
 • ב. היעדרות בשל שמחה מדרגה ראשונה – יום אחד.
 • ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס, או למבדקים לצבא ( בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון).
 • ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכדומה – בכמות ובתחומים המאושרים מראש ע"י בית ספר.
 • ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכדומה).
 • ו. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ראשון ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).
 • ז. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).
 • ח. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).
 • ט. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.

 

היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.

עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לתת ציון נוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע

 

"יחידת לימוד שבועית" – "מנה" פירושה:

מספר השיעורים הנלמדים במקצוע מסוים במהלך שבוע לימודים

 

 

 • א. מרכיב הנוכחות מחושב ביחס למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע-"יחידת למידה שבועית".
 • ב. תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד שתי "יחידות למידה שבועיות" אחת (כולל) –  ציונו בנוכחות אפס.
 • ג. תלמיד שנעדר מעל שתי "יחידות למידה שבועיות" ועד שלוש יחידות – ציונו 5 -, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.
 • ד. על כל צבירה של היעדרות מ"יחידת למידה שבועית" נוספת, תופחתנה שתי נקודות.
 • ה. תלמיד שנעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות" במקצוע, לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

 • ו. להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

היעדרות מ"יחידת למידה  שבועית"

ציון הנוכחות

עד 2 יח' (כולל)

0

מעל 2 יח' ועד 3 יח' (כולל)

5-

מעל 3 יח' ועד  4 יח' (כולל)

7-

מעל 4 יח' ועד 5 יח'

9-

מ-5 יח' ומעלה

אין ציון סופי

   

חישוב הציון הסופי במקצוע

על המורה לחבר את שני הציונים –הציון האקדמי והציון בנוכחות –לצורך מתן ציון סופי לתלמיד.

תלמיד שלא נעדר כלל או נעדר מ"יחידת למידה שבועית" אחת (כולל), ציונו הסופי יהיה זהה לציון האקדמי שניתן לו.

היעדרות נוספות תגרומנה להפחתה מהציון האקדמי בהתאם למפתח שהוגדר לעיל.

ציונו של תלמיד שנעדר מ- 5 "יחידות למידה שבועיות" במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

דוגמאות לחישוב על פי השיטה של "יחידות לימוד שבועיות"

 

בהיסטוריה:  לומדים 4 שעות שבועיות. תלמיד צבר במשך תקופת המחצית 6 היעדרויות בלתי

מוצדקות ועוד 4 היעדרויות מוצדקות. כמו כן הציון האקדמי שלו הוא 78.

   להלן אופן חישוב הציון שלו בהיסטוריה :

 • הציון האקדמי =78
 • ציון הנוכחות = 0 (התלמיד נעדר ללא הצדקה מ"יחידת למידה שבועית"

          וחצי)

 • הציון הסופי = 78.

   בתנ"ך:  לומדים 3 שעות שבועיות. תלמיד צבר 10 היעדרויות בלתי מוצדקות.

הציון האקדמי שלו הוא 60.

   להלן אופי חישוב הציון שלו בתנ"ך :

   – הציון האקדמי = 60.

   – ציון הנוכחות = 7 – (התלמיד נעדר מ 3 +"יחידת למידה שבועית")

   – הציון הסופי = 53

                                                                             מתוך חוזר מנכ"ל, סח/8 (א) אפריל 2008

 

תוספות:

 1. איחורים: איחור הוא כניסה לכתה לאחר כניסת המורה לכיתה. תלמיד המאחר לשיעור יירשם ביומן המורה והרשמתו תועבר לתוכנת המש"וב. לאחר שלושה איחורים במקצוע , כלומר מהאיחור הרביעי כולל, כל איחור יחשב כשעת היעדרות – במניין חישוב מנות ההיעדרות של התלמיד.
 2. תלמיד המאחר לשיעור 20 דקות ומעלה – ייחשב האיחור להיעדרות.
 3. היעדרות מפעילות בית ספרית: הפעילות החברתית, התרבותית והייעוצית המתקיימת בבית הספר היא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. התלמידים חייבים בנוכחות בפעילות זו כגון: סיורים לימודיים, ימי עיון, פעילות הכנה לצה"ל, סמינרים, הרצאות וכדו'. היעדרות מפעילות בית ספרית דינה כדין היעדרות משיעור והיא תגרום להורדת שעות במקצועות האמורים להילמד בשעות הפעילות (להוציא היעדרות מטיול שנתי שלא תחשב כהיעדרות משיעורים).
 4. אופן הדיווח על היעדרות:  התלמידים נדרשים להציג את האישורים על "היעדרויות מוצדקות" (על פי הפירוט לעיל, בסעיף: "מפתח לחישוב ציון בנוכחות") בפני כל אחד  מהמורים שלימדו את הכיתה ביום ההיעדרות. האחריות לכך חלה על התלמיד.
 5. חופשות משפחתיות בארץ או בחו"ל אינן נכללות במניין "ההיעדרויות המוצדקות", גם באישור הורים. עפ"י חוזר מנכ"ל חופשות התלמידים הן אך ורק בהתאם ללוח החופשות שקבע משרד החינוך.

נוכחות בשיעורי חינוך גופני:

 • תלמיד שאינו מסוגל להתעמל באופן חד פעמי, יפנה למורה לחינוך גופני, ויציג בפניו אישור רפואי קריא המפרט את הסיבה.
 • תלמיד שאסורה עליו פעילות גופנית מסיבות רפואיות (משוחרר משיעורי חנ"ג) מחויב להביא אישור רפואי למורה לחנ"ג ובו כתוב במפורש כי  עליו להימנע מכל פעילות גופנית !  המורה לחנ"ג יקפיד לצלם את האישור הרפואי לתיק האישי של התלמיד וליידע גם את מחנך/ת הכיתה.

 

היעדרויות מפעילויות חברתיות

שיעורי חינוך והפעילויות החברתיות-ערכיות-ייעוציות הן חלק מתכנית הלימודים בבית הספר. היעדרות תלמידים מפעילויות חברתיות ומשיעורי חינוך תצוין בהערה בתעודה. היעדרות מפעילות בית ספרית דינה כדין היעדרות משיעור והיא תגרום להורדת שעות במקצועות האמורים להילמד בשעות הפעילות (להוציא היעדרות מטיול שנתי שלא תחשב כהיעדרות משיעורים).

נימוסים והליכות בבית הספר

 • התלמידים, כמו כל באי בית-הספר, מחויבים לנהוג בנימוס, דרך ארץ ובכבוד כלפי כל אדם.
 • דרכי התגובה של בית הספר להפרות משמעת כוללים: אזהרה בעל פה, בכתב, העתק המכתב בתיק האישי של התלמיד, מניעת השתתפות בפעילות חברתית, חיוב בעלויות נזק שנגרם, הורדה של ציון בהתנהגות, הרחקה משיעור/ים או מבית הספר, השעיה לתקופה קצובה, הרחקה מבית הספר לצמיתות ופנייה למשטרה במקרה של אלימות ו/או פגיעה חמורה.
 • בכל מקרה בו סבור תלמיד כי נפגעה זכות המוקנית לו מכוח כללים אלה, על ידי אחד מאנשי צוות בית הספר, רשאי התלמיד לפנות בכתב אל מנהלת בית הספר ולהציג בפניה את תלונתו המנומקת. מנהלת בית הספר תיתן תשובה לתלונה תוך 30 יום ממועד קבלתה.
 • חובת התלמיד למלא אחר כל הוראות המורים וסגל בית הספר. כאשר תלמיד מפריע למהלך התקין של השיעור, ירשום המורה את התלמיד על הפרעה ויעביר הדיווח למשו"ב. אם התלמיד חש שנרשם לא בצדק , הוא יוכל לערער בפני המורה או המחנך. אם יתקבל הערעור תבוטל ההרשמה.
 • תלמיד המתווכח עם המורה על ההרשמה במהלך השיעור, יזומן לבירור אצל מחנך הכיתה. אם מדובר בוויכוח חריג – הנושא יטופל ישירות ע"י רכז/ת השכבה, ס. המנהלת או המנהלת , בנוכחות התלמיד והוריו. 
 • תלמיד הנמצא במסדרון ו/או במקום הסמוך לכיתה ומפריע למהלך שיעור המתקיים בכיתה (למשל, פותח את דלת הכיתה ללא רשות וכדומה) יורחק מהלימודים והוריו יוזמנו לשיחה עם רכז/ת השכבה או עם סגנית המנהלת.
 • במקרה של אלימות מילולית, שיש בה פגיעה בכבודו של אדם ו/או איום על שלומו, יורחק התלמיד לאלתר מלימודיו באותו היום ויוזמן לבירור עם הוריו. ההרחקה תתבצע רק על-ידי רכז/ת השכבה או ס. המנהלת או המנהלת , בהודעה מראש להורים ועם מכתב נלווה והעתק לתיק האישי.
 • במקרה של אלימות פיסית המסכנת את שלומם של אחרים, יושעה התלמיד לאלתר מבית הספר עד לקיומה של ישיבה בנושא, בה יוחלט על המשך לימודיו בבית הספר. ההרחקה תתבצע רק על-ידי ס. המנהלת או המנהלת , בהודעה מראש להורים ועם מכתב נלווה והעתק לתיק האישי.
 • במקרה של אלימות כלפי רכוש, השחתת ציוד, גרימת נזק במזיד, כתיבת גרפיטי, נגיעה בציוד כיבוי אש וכיוצ"ב, יושעה התלמיד לאלתר מבית הספר עד לקיומה של ישיבה בנושא, בה יוחלט על המשך לימודיו בבית הספר. ההרחקה תתבצע רק על-ידי ס. המנהלת או המנהלת , בהודעה מראש להורים ועם מכתב נלווה והעתק לתיק האישי. בכל מקרה יחויבו התלמיד והוריו בתשלום הנזק.
 • אין כניסה של תלמידים לחדר- המורים.
 • עפ"י חוזר מנכ"ל חל איסור שימוש בטלפון סלולארי, כולל הודעות כתובות במהלך השיעורים. על התלמידים להקפיד שהמכשיר יימצא כבוי בתיקיהם. טלפון סלולארי, שיצלצל במהלך השיעור או ייעשה בו שימוש כל שהוא בזמן השיעור, יילקח ע"י המורה, עד לבירור עם מחנך הכיתה, או בהיעדרותו ע"י ס. המנהלת או המנהלת. בתום יום הלימודים (החל מהשעה 15:00) יוחזר הטלפון הסלולרי לתלמיד.
 • עפ"י חוק מדינת ישראל , מתוקף מה – 1/8/2001 , ועפ"י הוראת משרד החינוך בחוזר המנהל הכללי, חל איסור מוחלט לעשן בתחומי בית הספר ובכללם שער בית הספר ורחבת הכניסה לבית הספר. הוראה זו תקפה גם לגבי פעילויות מחוץ לתחומי בית הספר – טיולים, סיורים, תיאטרון, סמינרים, סדנאות ופעילות חברתית. תלמיד אשר נתפס מעשן יושעה לאלתר מבית הספר עד לקיומה של ישיבה בנושא, בה יוחלט על המשך לימודיו בבית הספר. ההרחקה תתבצע רק על-ידי רכז/ת השכבה או ס. המנהלת או המנהלת , בהודעה מראש להורים ועם מכתב נלווה והעתק לתיק האישי.
 • חל איסור מוחלט על שתיית משקאות אלכוהוליים בתחומי בית הספר ובפעילויות בית ספריות– כולל טיולים שנתיים. תלמיד שנתפס שותה משקה אלכוהולי, יורחק לאלתר מבית הספר עד לקיומה של ישיבה בנושא, בה יוחלט על המשך לימודיו בבית הספר. ההרחקה תתבצע רק על-ידי רכז/ת השכבה או ס. המנהלת או המנהלת , בהודעה מראש להורים ועם מכתב נלווה והעתק לתיק האישי.
 • חל איסור מוחלט על נשיאת כלי נשק מכל סוג שהוא ושימוש בהם (כולל אולרים, סכינים, נפצים וכו'). בגין נשיאה של כלי נשק, אפילו ללא שימוש בהם,  יושעה התלמיד מייד מלימודים ויוזמן עם הוריו לבירור בבית הספר. נשיאת כלי נשק, כולל נשק "קר", אפילו לצורכי "משחק" עלול לגרום להרחקה לצמיתות מבית הספר !
 • בעת פעילות רשמית של בית הספר מחוץ לכתליו, חלים על התלמיד אותם הכללים הנהוגים בין כתלי בית הספר.
 • בעת יציאה לפעילות מחוץ לבית הספר חלות על התלמיד הוראות בטחון ובטיחות הנגזרים מהוראות משרד החינוך בחוזר המנהל הכללי.
 • תלמיד המפר הוראות בטחון ובטיחות באחת מהפעילויות, לא יוכל לקחת חלק בפעילויות השונות המתקיימות מטעם בית הספר. אם הפרת הוראות אלה, ובכללן הוראות האחראים על הפעילות, חלה בעת הפעילות, תופסק לאלתר השתתפות התלמיד, והוא יוחזר לבית הספר או לביתו.
 • תלמיד המפר כללי נימוס והתנהגות בסיסיים בעת פעילות תרבותית/חברתית בבית הספר ומחוצה לו, תופסק השתתפותו לאלתר בפעילות זו.
 • בכל מקרה של הפרת כללי משמעת בפעילות חברתית/תרבותית, יתקיים בירור, ותישקל הרחקת התלמיד מפעילויות דומות בעתיד.
 • בית הספר לא ישא באחריות על הציוד האישי של התלמידים.
 • אין לגעת בציוד לכיבוי אש. תלמיד שייתפס "משחק" עם המטפים לכיבוי אש יורחק לאלתר מהלימודים.
 • אין לשחק בכדור באולם הספורט אלא באישורו של מורה לחינוך גופני.
 • על התלמידים להימנע מהתנהגות המסכנת את עצמם או את זולתם: ישיבה על אדני חלונות, השלכת חפצים ומעשי קונדס בלתי אחראים.
 • אין לגעת בחפץ חשוד. תלמיד הרואה חפץ חשוד, ידאג להרחקת אנשים מסביבו ויקרא מיידית למבוגר הקרוב ביותר.
 • חל איסור על פרסום מסחרי מכל סוג שהוא בתחומי בית הספר.
 • אין לאכול במהלך השיעור.

הופעה ותלבושת אחידה

התלמידים מחויבים להגיע לבית הספר בהופעה תרבותית מכבדת ומכובדת, ההולמת מסגרת חינוכית. עפ"י חוזר מנכ"ל, המועצה הפדגוגית רשאית להחליט על הגבלות בלבוש ובהופעה כללית כגון: תספורת, איפור, תכשיטים, סוג נעליים וכו'.

חל איסור על הופעה במכנסיים קצרים מגובה הברך  (בנים ובנות); בנעלי בית; אין להופיע יחפים; אין להופיע בבגדים קרועים; אין להופיע בצבעי שיער משונים (מותר רק – שחור, בלונד, שטני, ואדמדם-ג'ינג'י); ניתן להגיע באיפור מאופק;  אסור ללבוש חולצות תלבושת גזורות החושפות את הבטן; אסור כתובות קעקע וציורי קעקע וחשיפתם בתחומי בית הספר; מותר "פירסינג" שהוא צמוד גוף בלבד, ללא חישוקים, למעט עגילים באוזן.

חובה להופיע לשיעורי חינוך גופני בתלבושת, (ראה תקנון החינוך הגופני)

יציאה לטיולים מחייבת פריטי לבוש בטיחותיים (כובע, נעליים וכו') ללא פריטים אלה, לא יוכל התלמיד להשתתף בטיול בית הספר.

תלבושת אחידה

 • התלמידים מחויבים להופיע לבית-הספר בתלבושת.
 • תלמיד ללא תלבושת ירשם ע"י המורה במהלך השיעור וההרשמה תועבר למשו"ב.
 • חל איסור להשחית את החולצה בכל דרך שהיא (קיצור, חיתוך שרוולים או מחשוף, או תוספות אחרות מכל סוג שהוא).
 • תלמיד שישהה בבית-הספר בחולצה שונה מחולצת התלבושת יושעה מלימודים בתוך בית-הספר . ההיעדרויות הנ"ל יזקפו על-חשבון מניין "המנות" של התלמיד.
 • תלמיד שיגיע לבית-הספר ללא תלבושת שלוש פעמים, יושעה מהלימודים.
 • בטקסים ובימי זיכרון מחויבים התלמידים להופיע בחולצה לבנה עם סמל בית-הספר.

 

שמירה על ניקיון ועל איכות הסביבה

 • לא יתחיל שיעור בכיתה, שאינה מסודרת ו/או אינה נקייה. במקרה כזה רשאי המורה לעכב את הכיתה במהלך ההפסקה על-חשבון הזמן שנדרש לתלמידים לנקות את הכיתה בתחילת השיעור.
 • חל איסור מוחלט לקשקש ו/או להשחית שולחנות.
 • אחת לחודש ינקו התלמידים את השולחנות בכיתות.
 • במהלך השנה תתקיים תורנות ניקיון של תלמידים בכיתות, במסדרונות ובחצר בית-הספר (שנ"פ – "שירות ניקיון פעיל") .
 • תורנות כיתה: שני תורנים ימונו בתחילת כל שבוע. התורנים אחראים לניקיון הכיתה, סידור וארגון שולחנות הכיתה בטורים, ומחיקת הלוח בתום כל שיעור. בתום יום הלימודים אחראים התורנים לוודא שכל הכיסאות הורמו ! חובה על תלמידי הכיתה לשתף-פעולה עם תורני הכיתה. תלמיד שאינו יכול למלא תורנות כיתה בשבוע שנקבע לו, ידאג למחליף ויעדכן את מחנך הכיתה.
 • תורנות שכבה: בכל יום יהיו שני תורני שכבה. תורני השכבה מחויבים לגשת למנהל המשק בתחילת יום הלימודים. תורנות השכבה כוללת ניקיון מסדרונות, חצרות ושטחי בית-הספר.
 • תלמיד שאינו ממלא חובת תורנותו כהלכה, יוטל עליו למלא תורנות זו תקופה נוספת לפי שיקול מחנכת הכיתה ו/או ס. מנהלת. תלמיד שאינו יכול למלא תורנות שכבה בתאריך שנקבע לו, ידאג למחליף ויעדכן את מחנך/ת הכיתה.
 • בתום יום הלימודים – התלמידים נדרשים להרים כסאות ולכבות את המזגנים.

ביטחון ובטיחות

 • חובה להקפיד על הוראות הבטיחות הניתנות ע"י האחראים בזמן פעילויות המתקיימות בבית הספר ומחוצה לו.
 • על התלמידים להימנע מהתנהגות המסכנת את עצמם או זולתם, כגון:  השלכת חפצים ומה שמוגדר כ"מעשי קונדס" למיניהם.
 • חובה ליידע על חפץ חשוד. אסור לנגוע בחפץ החשוד. חובה להתרחק החפץ החשוד.

כניסה ויציאה מתחומי בית הספר בשעות הלימודים

מובהר בזאת כי תלמיד אינו רשאי לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת רשות בכתב מהאחראים לכך. הפרת התחייבות זו, שהינה הבסיס לקיום מערכת הוגנת של יחסי גומלין בין תלמידים ומורים, תחייב תגובה הולמת, ללא קשר לשיטת "מנות היעדרות".

 • חל איסור על יציאת תלמידים מבית הספר במהלך יום הלימודים ללא רשות. תלמיד שנאלץ לצאת מבית הספר בטרם הסתיימו הלימודים, יביא מכתב מההורים, ימסור אותו למחנך הכיתה או בהעדרו לרכזת השכבה כדי לקבל שחרור. יחד עם זאת, שחרור מבית הספר ייכלל במניין ההיעדרויות (מלבד "היעדרויות מוצדקות" עפ"י שיטת המנות) תלמיד שיימצא מחוץ לשטח בית הספר ללא רשות, ייענש בחומרה, עד כדי הרחקה מבית הספר.
 • תלמיד לא יעזוב את בית הספר בזמן הלימודים ללא אישור יציאה חתום ע"י אחד הגורמים המוסמכים – מחנך הכתה, רכזת שכבה – אשר יתקשר להורים. תלמיד שחש ברע במהלך יום הלימודים וקיבל שחרור, יורשה ללכת לביתו רק בליווי אדם מבוגר. במקרה זה, אחד מבני המשפחה המבוגרים ייקרא לבית הספר כדי ללוות את התלמיד לביתו. במקרה שאין ליווי אדם מבוגר, יאשר ההורה טלפונית את הסכמתו לשחרור התלמיד.
 • הכניסה לבית הספר והיציאה ממנו, הן אך ורק דרך השערים המאובטחים של בית הספר. חל איסור מוחלט על מעבר מעל גדרות ו/או מעל שערים נעולים. תלמיד הנתפס יוצא או נכנס לבית הספר שלא דרך השערים יושעה לאלתר מהלימודים.
 • בכניסה לבית-הספר יש להישמע להוראות המאבטח.
 • אין להזמין או להכניס לבית הספר זרים ללא אישור הנהלת בית הספר ולאחר רישום אצל המאבטח.
 • אין לעמוד ליד המאבטח או להפריע לו בעבודתו.
 • חל איסור מוחלט לרכב על אופנוע/קטנוע או אופניים בתחום בית הספר !
כניסה למערכת